Směrnice MŠ

Mateřská škola, Znojmo, nám. Republiky 15, příspěvková organizace

SMĚRNICE KE STANOVENÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Č.j.: Spisový znak Skartační znak 75 /2020 A.1. A10

Vypracovala: Mgr. Lenka Nováčková ředitelka školy

Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2020

Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. 9. 2020

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást

tohoto předpisu.

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici.

Mateřská škola, jako právnická osoba zřízená obcí se ve věcech úplaty za předškolní vzdělávání řídí zejména zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiné vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a prováděcím předpisem ke školskému zákonu -vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění.

1. Přihlašování a odhlašování k předškolnímu vzdělávání

a) Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je prováděno na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte.

b) O přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy.

c) Při zápisu k předškolnímu vzdělávání, případně v den nástupu dítěte do MŠ, jsou jeho zákonní zástupci prokazatelně seznámeni s touto směrnicí.

2. Stanovení a splatnost úplaty za předškolní vzdělávání

2. 1 Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání

a) Výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole stanovuje ředitelka mateřské školy na období školního roku a zveřejňuje ji na přístupném místě ve škole nejpozději do 30. června předcházejícího školního roku. V případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku oznámí ředitelka mateřské školy stanovenou výši úplaty zákonnému zástupci při přijetí dítěte.

b) Úplata za předškolní vzdělávání je úplatou měsíční.

c) Úplata za předškolní vzdělávání se stanovuje na období školního roku.

d) Nejvyšší možná úplata vychází ze skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů na dítě v kalendářním roce předcházejícím kalendářnímu roku, v němž se úplata stanoví.

e) Nejvyšší možná úplata se stanoví jako 50 % skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy, které připadají na předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole v uplynulém kalendářním roce.

Před určením procentního podílu jsou z uvedených nákladů odečteny náklady, na jejichž úhradu byly použity finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu.

f) Úplata za předškolní vzdělávání se netýká školního stravování; do nákladů, z nichž se vypočítá nejvyšší možná úplata za předškolní vzdělávání, se nezahrnují náklady na poskytování školního stravování.

g) Počtem dětí rozhodným pro určení nejvyšší možné úplaty je počet dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání.

h) Výše úplaty pro děti, které nejsou občany EU, je stejná jako výše úplaty dětí – občanů EU, pokud

– mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů,

– jsou dětmi osob oprávněných pobývat na území ČR za účelem výzkumu,

– jsou azylanty,

– jsou osobami požívajícími doplňkové ochrany,

– jsou žadateli o udělení mezinárodní ochrany nebo osobami požívajícími dočasné ochrany.

2. 2 Splatnost úplaty za předškolní vzdělávání

a) Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná nejpozději do patnáctého dne stávajícího kalendářního měsíce na účet ve SBERBANK. Číslo účtu je: 4211155625/6800, do poznámky napište jméno a příjmení dítěte, a mateřskou školu (MŠ Republika nebo MŠ Rudoleckého) pokud ředitelka mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty.

b) Jestliže

– zákonný zástupce dítěte pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,

– zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, kterému (dítěti) náleží zvýšení příspěvku na péči,

– rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě,

– fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče

a tuto skutečnost prokáže ředitelce školy, přede dnem splatnosti úplaty podá ředitelce mateřské školy žádost o osvobození od úplaty za příslušný kalendářní měsíc, nenastane splatnost úplaty dříve než dnem uvedeným v rozhodnutí ředitelky mateřské školy o prominutí nebo snížení úplaty.

3. Výše úplaty

a) Úplata se pro příslušný školní rok 2020/2021 stanoví pro všechny děti v tomtéž druhu provozu mateřské školy ve stejné měsíční výši 370,-Kč.

b) Pro dítě, které se v souladu s § 34 odst. 9 školského zákona nezapočítává do počtu dětí v mateřské škole pro účely posouzení souladu s nejvyšším povoleným počtem dětí zapsaným v rejstříku škol a školských zařízení, stanoví výši úplaty ředitel mateřské školy, nejvýše však ve výši odpovídající 2/3 výše úplaty v příslušném provozu.

4. Úplata za předškolní vzdělávání „dalšího dítěte“

a) Vzdělává-li se dítě v mateřské škole pravidelně kratší dobu, než odpovídá provozu mateřské školy, může se ve zbývající době vzdělávat další dítě.

b) Ředitelka mateřské školy stanovuje úplatu za předškolní vzdělávání „dalšího dítěte“ ve výši 2/3 úplaty pro celodenní provoz.

5. Bezúplatné vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy

Vzdělávání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

6. Zvláštní výše úplaty stanovená pro případ omezení nebo přerušení provozu mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů v kalendářním měsíci

Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy podle § 3 po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitel mateřské školy výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty stanovené podle odstavců 1 až 3 § 6 vyhlášky, odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy. Takto stanovenou výši úplaty je ředitel mateřské školy povinen zveřejnit na přístupném místě ve škole, a to nejpozději 2 měsíce před přerušením nebo omezením provozu mateřské školy podle § 3 odst. 1 vyhlášky, v ostatních případech neprodleně po rozhodnutí ředitele mateřské školy o přerušení nebo omezení provozu.

V době prázdnin v červenci a srpnu, pokud dítě nebude přítomno ani jeden den v MŠ, úplata se snižuje na polovinu tj. 185,-Kč

7. Přehled výše úplaty

A) Pro školní rok 2020/2021 je stanovena měsíční úplata za předškolní vzdělávání ve výši: 370,-Kč

B) Úplata pro ,,Další dítě“ je stanovena ve výši 246,-Kč za měsíc

8. Osvobození od úplaty

a) Osvobozen od úplaty je aa) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,

bb) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči,

cc) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo

dd) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče,

pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.

b) Pokud byla přede dnem splatnosti úplaty podána zákonným zástupcem ředitelce mateřské školy žádost o osvobození od úplaty za příslušný kalendářní měsíc, nenastane splatnost úplaty dříve než dnem uvedeném v rozhodnutí ředitelky mateřské školy. Splatnost se tak v případě osvobození od úplaty odkládá na den rozhodnutí o osvobození. Pokud ředitelka mateřské školy žádosti nevyhoví, bude zákonný zástupce povinen uhradit úplatu za kalendářní měsíc. Pokud ředitelka žádosti o osvobození vyhoví, splatnost úplaty vůbec nenastane.

9. Závěrečná ustanovení

a) Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec: Mgr. Lenka Nováčková, ředitelka MŠ

b) Směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2018

Ve Znojmě dne 23. 3. 2020

Mgr. Lenka Nováčková

ředitelka školy