Úplata za předškolní vzdělávání

Mateřská škola Znojmo, nám. Republiky 15, příspěvková organizace

 nám. Republiky 877/15, 669 02 Znojmo, tel. 731629546, e-mail: mszn.republika@tiscali.cz

Č.j.: 75-1/2020

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole pro školní rok 2020/2021

 

 

    Podle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a prováděcím předpisem ke školskému zákonu – vyhláškou č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, v platném znění, stanovuji výši úplaty za předškolní vzdělávání takto:

 

370,-Kč / měsíčně

 

 

   Úplata pro ,,Další dítě“, je stanovena takto: 246,-Kč/ měsíčně

    Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku.

    V době prázdnin v červenci a srpnu, pokud dítě nebude přítomno ani jeden den, úplata se snižuje na polovinu tj. 185,-Kč

    Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne stávajícího kalendářního měsíce na účet ve SBERBANK. Č. účtu je: 4211155625/6800

Znojmo dne 23. 3. 2020                                                                           Mgr. Lenka Nováčková

                                                                                                                         ředitelka školy