Probíhající projekty

Rodiče vítáni

 

Do projektu se naše MŠ zapojila v září 2021, jde tedy o projekt zcela nový jehož cílem je posilovat vzájemnou spolupráci rodiny a školy. Naše MŠ tímto nabízí rodičům aktivně se zapojit do života školy, organizovat se do rodičovských sdružení a vytvářet prostor, kde se učitelé, rodiče a děti mohou vzájemně potkávat tak, aby se společně podíleli na proměně školního prostředí.

https://www.rodicevitani.cz/

 

Celé Česko čte dětem

Do projektu se naše škola zapojuje úspěšně již několikátým rokem a u dětí se těší velké oblibě. Díky projektu totiž nečtou dětem ve školce jenom paní učitelky, ale i babičky, dědečkové, maminky, tatínkové nebo sourozenci.

Jednoduše kdokoli z rodiny, kdo projeví zájem o spolupráci se školou. Společně tak

 vedeme děti k lásce k literatuře, rozvíjíme jejich emocionální zdraví, myšlení a podporujeme paměť i představivost.

https://celeceskoctedetem.cz/

Plaváček

Již druhým rokem umožňujeme dětem s povinnou předškolní docházkou účastnit se projektu “Plaváček” s lektorkou Marií Krčovou. Kurzy plavání jsou organizovány v teplém, slaném bazénu při ZŠ Přímětice. Děti se zde hravou formou učí nebát vody, osvojují si motorické učení a zdokonalují se v plaveckých dovednostech. Zároveň ale posilují tělo i relaxují. Předplavecký výcvik má smysl, protože jakýkoliv pohyb ve vodě je DOBRÝ a děti ve vodě ožívají.

https://www.plavacek-deti.cz/kurzy/znojmo/

 

Školička bruslení

V naší MŠ se děti s povinnou předškolní docházkou mohou také účastnit školičky bruslení na zimním stadionu. Zde se pod dozorem školených trenérů učí malí kluci a holky základním bruslařským dovednostem, bezpečnému pohybu na ledě a lásce ke sportu. To vše zcela bezplatně.

 

 

Recyklohraní

Co je Recyklohraní?

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti dětí v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Recyklohraní rozvíjí vztah dětí k životnímu prostředí přímou účastí na sběru.

Co sbíráme ? 

  • použité baterie a tonery

https://www.recyklohrani.cz/cs/

Sběr pomerančové a citronové kůry

Po celý školní rok se děti s rodiči zapojují do sběru pomerančové a citronové kůry. Ta musí být zbavena veškeré dužiny a usušena. Tuto kůru poté odevzdáváme do sběrny léčivých bylin a za utržené peníze nakoupíme odměny, pomůcky či jiné potřeby pro děti.

Nejpilnější  sběrači  jsou vyhodnoceni na konci školního roku a odnesou si diplomy i malou odměnu.

Šablony III. “Školka dětem”

Naše škola realizuje projekt z názvem Školka dětem, registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017356, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ lII.

Z finančních prostředků hradíme tyto aktivity:

  • Projektové dny v MŠ
  • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráci s rodiči dětí v MŠ
  • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí do ZŠ.

Tento projekt je spolufinancován EU.

Zdravá školní jídelna

 Projekt “Zdravá školní jídelna” se snaží o to, aby byla ve školních jídelnách podávána pestrá, nutričně vyvážená a chutná strava.

Jak sestavujeme jídelníček podle kritérií “Zdravé školní jídelny”?

  •  viz nástěnka v hale MŠ

https://www.zdravaskolnijidelna.cz/

Potravinová pomoc

Naše MŠ je také zapojena do projektu ,,Poskytování bezplatné stravy dětem ohrožených chudobou ve školách v Jihomoravském kraji VII“, který je podpořený finančními prostředky z Operačního programu potravinové a materiální pomoci.

  • Cílovou skupinou jsou děti za sociálně slabých rodin ve věku od 3 do 15 let, jejichž způsobilost k podpoře byla dána nárokem na poskytování dávky v hmotné nouzi, který ověří místně příslušné kontaktní pracoviště Úřadu práce v období květen- srpen 2022.

Rozpočet projektu: 58 968Kč

  • Projekt je realizován od 1.9.2021 do 31.7.2023
  • Ukončení realizace věcných aktivit proběhne k 30.6.2023

MAP

Cílem výzvy je podpora společného plánování a sdílení aktivit, které vedou ke zlepšení kvality vzdělávání ve školách. Kvalita vzdělávání bude zlepšována tím, že bude podpořena spolupráce škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, také řešením místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocováním přínosů spolupráce. Důraz bude kladen na podporu spolupráce v rozvoji gramotností a klíčových kompetencí dětí i aktivit vedoucích k podpoře dětí ohrožených školním neúspěchem.

DIGITALIZUJEME ŠKOLU

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLKA

“Skutečně zdravé školy nabízejí dětem jídlo, které je chutné, zdravé a připravené z kvalitních surovin. Školy pomáhají dětem získat představu o tom, odkud jídlo pochází a jak se pěstuje nebo vyrábí. Umožňují svým žákům porozumět vztahům mezi jídlem, které jí, a světem, ve kterém žijí. Děti si ze školy odnášejí základy zdravých stravovacích návyků a znalosti, dovednosti, postoje a kompetence nutné pro udržitelný život”

zdroj: https://www.skutecnezdravaskola.cz/

 

 

 

ŠKOLKA HROU ZNOJMO

Operační program Jan Amos Komenský, Výzva č. 02_22_002

A3-plakat-publicita mš znojmo