Informace pro rodiče

Milí rodiče, 

jenž máte zájem o zápis vašeho dítěte do naší MŠ pro šk. rok 2021/2022, pro Vás zde máme odkaz na webové stránky https://mszapis.muznojmo.cz/ ,kde se po rozkliknutí a zadání č. pojištěnce vašeho dítěte dozvíte veškeré informace o postupu při podávání žádosti. 

Zápis do mateřských škol pro školní rok 2021/2022 se bude letos konat bez přítomnosti dětí i jejich zákonných zástupců

Děti budou přijímány do mateřských škol na základě předem zveřejněných kritérií jednotlivých mateřských škol (viz rubrika kriteria)

Spádové obvody jednotlivých mateřských škol jsou uvedeny v obecně závazné vyhlášce č. 2/2020, na stránkách www.znojmocity.cz, odbor školství, kultury a památkové péče, právní předpisy. V souladu s touto vyhláškou (dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání) je ředitel spádové školy povinen přednostně přijmout děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové školy. Tímto opatřením není dotčeno právo rodičů vybrat si pro své dítě jinou mateřskou školu než spádovou.

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

  • do datové schránky školy (k7xk4uv)
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) -novackova.lenka@msnamrepublikyznojmo.cz
  • prostřednictvím poštovních služeb
  • vhozením do schránky Vámi vybrané školy (schránky jsou volně přístupné u hlavních vstupů do škol)
  • výjimečně lze i prostřednictvím osobního podání, v tomto případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy, tudíž bude možné po předchozí telefonické (731 629 546)  nebo e-mailové domluvě (novackova.lenka@msnamrepublikyznojmo.cz) s ředitelem/kou příslušné mateřské školy

Informace k přílohám žádosti

Kopie rodného listu dítěte 
Pro doložení rodného listu platí, že stačí odeslat jeho prostou kopii dálkovým způsobem. Tato kopie pak musí být součástí spisu. 
 
Doložení řádného očkování dítěte 
§ Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. 
I Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření. Vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklosti ordinace. Individuálně je třeba řešit případ, kdy je rodina v karanténě nebo izolaci. Pokud některý z lékařů poskytuje potvrzení e-mailem, je to jistě také možné, ale opět po předchozí domluvě. 
§ Kromě doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.